Apstrakt

INSTRUKCIJE ZA SLANJE APSTRAKTA


Svaki apstrakt treba napisati na srpskom jeziku i prevesti na engleski jezik.


SRPSKA VERZIJA APSTRAKTA treba da se sastoji od sledećih elemenata:

Naslov rada: Naslov radi treba da bude napisan velikim slovima (CAPS LOCK) u boldu.

Uža naučna oblast:

Željena prezentaciona forma: Usmena prezentacija/Poster prezentacija

Autor rada (Prezime i ime)

E-mail

Koautori (Prezime i ime svih koautora)

Ustanova (Pun naziv institucije i mesto)

**Ukoliko su autori iz raličitih institucija, navesti sve institucije, a brojem iza imena autora i istim brojem ispred naziva odgovarajuće institucije jasno naznačiti pripadnost svakog autora određenoj instituciji.

Tekst: Obim teksta (ne računajući naslov, ime autora i naziv institucije) je do 300 reči. Ilustracije i tabele nisu dozvoljene.

NAPOMENA: Svaki učesnik kongresa može biti autor jednog rada i koautor još jednog rada.


ENGLESKA VERZIJA APSTRAKTA treba da se sastoji od sledećih elemenata:

Naslov rada: Naslov radi treba da bude napisan velikim slovima (CAPS LOCK) u boldu.

Tekst:Za obim engleske verzije teksta primenjuje se isto pravilo kao za obim teksta na srpskom jeziku.


TEHNIKA PISANJA APSTRAKTA:
Apstrakt treba da bude organizovan u 6 celina:
  • Uvod
  • Cilj
  • Metod
  • Rezultat
  • Zaključak
  • Ključne reči (ukupno 3)

Ostale instrukcije:

Apstrakti se pišu kao Word Document.
Srpska i engleska verzija apstrakta treba da se nalaze u istom dokumentu (fajlu).
Za pisanje srpske i engleske verzije apstrakata koristiti latinične karaktere fonta Cambria veličine 11 bez razmaka između redova i paragrafa.
Organizatori zadržavaju pravo da, u slučaju prekoračenja obima od zadatih 300 reči, skrate tekst da bi i srpska i engleska verzija istog apstrakta zauzela maksimalno jednu stranicu u Zborniku apstrakata. Stranica onog autora koji pripremi manji obim teksta od maksimalnog, ostaće nepopunjena.


NAČIN SLANJA APSTRAKTA:

Dokument možete poslati i elektronskom poštom kao prilog (attachment) na adresu info@micromedregio.com

U temi (subject) navesti ime autora rada i naziv apstrakta.


ROK ZA DOSTAVLJANJE APSTRAKTA:

Apstrakte dostaviti najkasnije do 28. aprila 2018. godine.


XII KONGRES MIKROBIOLOGA SRBIJE

sa međunarodnim učešćem od 10-12. maja 2018.

MIKROMED 2018 REGIO

Pošalji apstrakt